1. amsterdambyjimmy2.jpg (15411 bytes) sunrise01chadt2.jpg (38984 bytes)  2. pinkpop2.jpg (100601 bytes)   3. drewpic1.jpg (24104 bytes) 

4. pinkpopjimmy2.jpg (40002 bytes) Ruud6.jpg (44898 bytes)      5.  HFStival2.jpg (38946 bytes)

6. a) HalifaxTaylor_NancyKing.jpg (25544 bytes)  b) taycloseup.jpg (33538 bytes) c) simplecreed6.jpg (22086 bytes)

7.  Ruud3.jpg (40378 bytes)  8.  EdCTplaying.jpg (36071 bytes)  9. taycool.jpg (32562 bytes)  10.  HFStival.jpg (43342 bytes)